Fichas de Especies

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -
R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Genus

 Species Photo Number of
identifications

  Facheiroa cephaliomelana

  Synonyms found:


No Photo 0

  Facheiroa squamosa

  Synonyms found:

    - Cereus squamosus
    - Facheiroa chaetacantha
    - Facheiroa chaetacantha var. montealtoi
    - Facheiroa squamosa ssp. polygona
    - Facheiroa squamosa var. polygona
    - Leocereus squamosus
    - Zehntnerella chaetacantha
    - Zehntnerella polygona

No Photo 0

  Facheiroa ulei

  Synonyms found:

    - Cephalocereus robustus
    - Cephalocereus ulei
    - Cereus pubiflorus
    - Espostoa ulei
    - Espostoa ulei
    - Facheiroa publiflora
    - Pilocereus ulei
    - Pseudopilocereus ulei

No Photo 0

^

Contacto